Yazar Ad – Soyad

Eser

 

ALİ SEYYAR & CİHAN SELEK ÖZ (EDS.)

Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika, Sakarya, Sakarya Yayıncılık, 2013.

FARUK TAŞCI

Sosyal Politika Ahlakı, Ankara, Nobel Yayınları, 2012.

ALİ SEYYAR Sosyal Politika Bilimine Giriş, Sakarya, Sakarya Yayıncılık, 2011.
(Der) PETE ALCOCK, MARGARET MAY & KAREN ROWLINGSTON (Çeviri Editörü: ŞENAY GÖKBAYRAK)

Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2011.

 

UMUT OMAY

Sosyal Haklar: Kısa ve Eleştirel Bir Bakış, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2011.

 

KENAN ÖREN

Sosyal Politika, Ankara, Pelikan Yayınevi, 2011

 

ORHAN TUNA VE NEZVAT YALÇINTAŞ

Sosyal Siyaset, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011.

 

AYSEN TOKOL VE YUSUF ALPER (eds.)

Sosyal Politika, Bursa, Dora Basım Yayın, 2011.

 

ABDÜLKADİR ŞENKAL

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, 3. bs., İstanbul, Alfa Yayınları, 2011.

 

HALİS YUNUS ERSÖZ

Sosyal Politikada Yerelleşme, İstanbul, İTO Yayınları, 2010.

 pdf icon

ALİ SEYYAR

Tibbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, Sakarya, Rağbet Yayınları, 2010.

 

BÜNYAMİN BACAK

Çanakkale’nin Nüfus ve Demografik Yapısı, Ekin Yayınları, 2010

 

FATMA KOCABAŞ

Sosyal Politika Aracı Olarak Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Eskişehir, Nisan Kitabevi, 2010.

 

SERVET GÜN

Yoksulluktan Sefalete Bir Göç Hikayesi: Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununun Ekonomi Politiği, Ankara, Özgür Üniversite Yayınları, 2010.

FARUK TAŞCI

Sosyal Politikalarda Can Simidi Sosyal Yardım, Ankara, Nobel Yayınları, 2010.

 

GÜROL ÖZCÜRE

Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası ve Türkiye, İstanbul, Derin Yayınevi, 2010

 

SEVDA DEMİRBİLEK Sosyal Politika Bağlamında Sosyal Hizmet, İzmir, DEÜ Yayınları, 2009.

 

AZİZ ÇELİK

Sosyal Güvenlikte Hak Kaybı Dönemi, Ankara, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2008.

 

ALİ SEYYAR

Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedik Sözlük (Ciltli), Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2008.

 

ALİ SEYYAR

Dünden Bugüne İz Bıraka Meşhur Ortopedik Özürlüler, Sakarya, Rağbet Yayınları, 2008.

 

ALİ SEYYAR

Manevi Sosyal Hizmetler, Sakarya, Rağbet Yayınları, 2008.

 

BERRİN CEYLAN ATAMAN (Eds.)

Güncel Sosyal Politika Tartışmaları, Ankara Üniversitesi Yayını, No. 595, 2007.

 pdf icon

ALİ SEYYAR

Yıldızlar Engel Tanımaz: Bedensel Özürlü Sahabiler'in Hayatı, Sakarya, Aşiyan Yayınları, 2007.

 

SÜLEYMAN ÖZDEMİR

Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, 2.bs., İstanbul, İTO Yayınları, 2007.

 pdf icon

TEKİN AKGEYİK, BİNHAN ELİF YILMAZ VE MURAT ŞEKER

En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, İstanbul, TSEV, 2007.

 pdf icon

NACİ GÜNDOĞAN

Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, Eskişehir, Anadolu üniversitesi Yayınları, 2007.

 

AZİZ ÇELİK

AB Sosyal Politikası ve Türkiye / Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2006

 

ALİ SEYYAR

Dünden Bugüne İz Bırakan Meşhur Körler ve Sağırlar, İstanbul, Hayat Yayınları, 2006.

 

ALİ SEYYAR

Özürlülere Adanmış Öyküler Fıkralar Bilmeceler, İstanbul, Hayat Yayınları, 2006.

 

SEDAT MURAT

Dünden Bugüne İstanbul'un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul, İTO Yayınları, 2006.

 pdf icon

ALİ SEYYAR

Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri, Hayat Yayınları, 2006.

 

ALİ SEYYAR

Değişen Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Politikalar, Değişim Yayınları, İstanbul, 2006.

 

ALİ SEYYAR

Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları, İstanbul, Birey Yayıncılık, 2006.

 

ALİ SEYYAR

Meşhur Ortopedik Özürlüler, Sakarya, Hayat Yayınları, 2006.

 

ESFENDER KORKMAZ, TEKİN AKGEYİK, BİNHAN ELİF YILMAZ, NAGİHAN OKTAYER, NAZAN SUSAM VE MURAT ŞEKER

Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, İstanbul, İTO Yayınları, 2006.

 pdf icon

ALİ SEYYAR

Sosyal Güvenlik Terimleri Ansiklopedik Sözlük, Papatya Yayınları, İstanbul, 2005.

 

SEVDA DEMİRBİLEK

Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, İstanbul, Legal Yayınevi, 2005.

 

FARUK SAPANCALI

Sosyal Dışlanma, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, 2005.

 

RECEP SEYMEN

İktisatçılar için Sosyal Siyaset, İstanbul, Der Yayınları, 2004

 

NURAY GÖKÇEK KARACA

Asgari Gelir ve AB Ülkelerindeki Uygulamaları, Eskişehir,  Nisan Kitabevi, 2004.

 

AYSEN TOKOL

Sosyal Politika, Bursa, Vipaş Yayınları, 2004.

YENER ŞİŞMAN

Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004.

OĞUL ZENGİNGÖNÜL

Yoksulluk Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde Küreselleşme, İstanbul, Adres Yayınları, 2004.

HALİS YUNUS ERSÖZ

Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2004.

 

BETÜL ALTUNTAŞ

Mendile, Simite, Boyaya Çöpe- Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

 

YUSUF ALPER

Sosyal Sigortalar, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003.

 

ZEKİ ERDUT

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, 2002.

 

SAMİ GÜVEN

Sosyal Politikanın Temelleri, 3. bs., Bursa, Ezgi Kitabevi, 2001.

 

SEDAT MURAT

Bütünleşme Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2000.

 

SEVDA DEMİRBİLEK Türkiye'de Sağlık Hizmetleri, İzmir, DEÜ Yayınları, 1999.

 

YENER ŞİŞMAN

Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleşme ve Türkiye’de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar- Eskişehir’deki Seyyar Satıcılar Üzerine Bir Alan Araştırması, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999.

 

KADİR ARICI

Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 1999.

 

YUSUF ALPER

Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar (SSK, Bağ-Kur), İstanbul, Alfa Yayınevi, 1999.

 

ŞERİFE TÜRCAN ÖZŞUCA

İşsizlik Sigortası ve Emek Piyasası, Ankara, İmaj Yayınevi, 1998.

 

ŞERİFE TÜRCAN ÖZŞUCA, GÜRHAN FİŞEK VE MEHMET ALİ ŞUĞLE

Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi; 1946-1996, Ankara, Cem Web Ofset Basımevi, 1997.

 

AYSEN TOKOL

Uluslararası Sosyal Politika, Bursa, Ezgi Kitabevi, 1995.

 

NUSRET EKİN İşsizlik Sigortası: Teorik Boyutları ve Dünya Uygulamaları, Ankara, Kamu-İş Yayınları, 1994.

 

ÖMER A. AKSU

Gelir ve Server Dağılımı, İstanbul, İ.Ü. Yayınları, 1993.

 

TURAN YAZGAN

İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, İstanbul, TDAV, 1992.

 

CAHİT TALAS

Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1992

 

PİR ALİ KAYA VE YUSUF ALPER

75. Kuruluş Yıldönümünde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Çalışma Standartları, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1991.

 

CAHİT TALAS

Toplumsal Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 1990.

MÜJDAT ŞAKAR, ALİ GÜZEL VE ALİ RIZA OKUR

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Programları, Sorunları ve Çözüm İçin Bir Model Önerisi, İstanbul, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayını, 1990.

TAHİR BAŞYATMAZ

6-15 Yaş Grubu Bursa’da Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, Friedrich Ebert Vakfı, 1990

TURAN YAZGAN

Sosyal Güvenlik Açısından Zekât, Ankara, TDV, 1987.

 

HASAN NÜVİT GEREK

Sosyal Politika Dersleri, Eskişehir, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları, 1984.

 

İSMAİL TATLIOĞLU VE YUSUF ALPER

21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik "Uluslararası Çalışma Ofisi Genel Direktörüne, Sanayileşmiş Ülkelerde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Ekonomik ve Sosyal Değişimi Hakkında Sunulan Rapor", İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1984.

 

PARS ESİN

İşbölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika: Kuramsal Bir Yaklaşım, Ankara, AÜ SBF Yayınları, 1982. pdf icon

CAHİT TALAS

Bir Toplumsal Politika Belgesinin Yorumu: Toplumsal Anlaşma, Ankara, AÜ SBF Yayınları, 1982.

pdf icon

TURAN YAZGAN

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri, İstanbul, TDAV, 1981.

 

TURAN YAZGAN

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, İstanbul, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 1969.

 

ADİL İZVEREN

Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Ankara, Sevinç Mat., 1968.

 

GERHARD KESSLER

İçtimaî Siyaset, Çev. Orhan Tuna, İstanbul, Gençlik Kitabevi, 1945.

 

OĞUZ KARADENİZ

Türkiye’de Parafikal Bir Gelir Olarak SSK Primleri, HT Ajans.

 

YUSUF ALPER

Bireysel Emeklilik, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, tarih yok.

 

İçtimaî Siyaset, Çev. Orhan Tuna, İstanbul, Gençlik Kitabevi, 1945.